hostus 10刀每年vps简单测评

苏苏 苏苏
18546
2015-05-09

苏苏的机器在洛杉矶,原本是在达拉斯的,速度较差,重装系统竟然要8分多种,没法忍受,发工单换到了洛杉矶,果然,顺畅多了。写个简单的评测供大家参考。

为了让测试真实些,苏苏选的是晚上10左右开始。首先是重装系统,重装果然快多了,大概10秒就完成。裸机内存占用还是比较低的。


各线路的 ping 也中规中矩


cpu信息:

cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 44
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5639  @ 2.13GHz
stepping : 2
microcode : 21
cpu MHz : 1600.000
cache size : 12288 KB
physical id : 0
siblings : 12
core id : 0
cpu cores : 6
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 11
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm ida arat epb dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips : 4266.91
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:


内存:

cat /proc/meminfo
MemTotal:         786432 kB
MemFree:          761256 kB
Cached:            22920 kB
Buffers:               0 kB
Active:             8352 kB
Inactive:          14556 kB
Active(anon):       1140 kB
Inactive(anon):     1260 kB
Active(file):       7212 kB
Inactive(file):    13296 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:        786432 kB
SwapFree:         786432 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:          2400 kB
Shmem:              2564 kB
Slab:               2256 kB
SReclaimable:       1028 kB
SUnreclaim:         1228 kB

硬盘:

df -h
Filesystem         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/ploop27500p1   20G  378M   19G   2% /
none               384M  4.0K  384M   1% /dev
none               384M     0  384M   0% /dev/shm

下载速度:

wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2015-05-09 10:09:29--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test'

100%[======================================>] 104,857,600 91.1M/s   in 1.1s    

2015-05-09 10:09:30 (91.1 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]


硬盘IO测试:

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 21.3896 s, 50.2 MB/s


下载国内文件速度,下载qq

wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
--2015-05-09 10:17:09--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
Resolving dldir1.qq.com... 174.35.24.136, 174.35.25.70
Connecting to dldir1.qq.com|174.35.24.136|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 56654520 (54M) [application/octet-stream]
Saving to: `QQ7.1.exe'

100%[======================================>] 56,654,520  47.9M/s   in 1.1s    

2015-05-09 10:17:10 (47.9 MB/s) - `QQ7.1.exe' saved [56654520/56654520]

小结:

10刀一年,绝对超值。不过据一网友反馈,陕西铁通ping的话,丢包略严重。苏苏用的是长城宽带,ping丢包不丢包的就不太介意了,反正没有一个IP能ping通的。

购买介绍链接:http://www.138vps.com/cheapvps/32.html

特别申明: 若无说明,文章均为原创,转载时请注明本文地址,谢谢合作!

本站仅为分享信息,绝对不是推荐,所有内容均仅代表个人观点,读者购买风险自担。如果你非要把风险推苏苏头上,不要这么残忍,好吗?
本站保证在法律范围内您的个人信息不经由本站透露给任何第三方。
所有网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,任何宽带均有相同的访问体验,那种号称某机房绝不抽风的不是骗子就是呵呵.
任何IDC都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现.

加入群1:569839985

欢迎IDC提交优惠信息或者测试样机,提交信息请Eamil至admin#138vps.com,苏苏不保证一定会进行发布。

但请IDC留意以下内容:
无官方正式首页、无可用联络方式暂不发布;
曾经有过倒闭和跑路经历者重开不到6个月不做发布;
从本日起(2016-07-18)不接受任何形式的免费赞助和VPS馈赠,不接受任何评测报告的投稿,不接受任何付费发布和付费删除评论,所有IDC若有必要提交测试样机,请在7日后自行删除。
公告
欢迎加入qq群:569839985
本站诚换友情链接。在您的网站加上本站的友情链接后发邮件到 admin#138vps.com, 苏苏会自行审核,一周内会上线您的友情链接。
要求:建站一年以上,百度权重1,收录数量不低于一千。
请尽量使用 PayPal 进行交易,PayPal 对资金的保护政策更照顾买家。
年度爆文