pzea::年付12美元的vps 测试

苏苏 苏苏
10222
2016-01-28
pzea 是LOC论坛元老K总新开的面向国际客户的vps品牌,是国内为数不多的靠谱商家。这次测试的是年付12美元,位于凤凰城的OpenVZ,相关介绍:http://www.138vps.com/cheapvps/406.html

先看CPU:
 cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 44
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5639  @ 2.13GHz
stepping : 2
microcode : 21
cpu MHz : 1600.000
cache size : 12288 KB
physical id : 0
siblings : 12
core id : 0
cpu cores : 6
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 11
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm ida arat epb dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips : 4266.79
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

再看看下载速度:
wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2016-01-28 01:26:24--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: `100mb.test'
100%[=====================================================>] 104,857,600 17.2M/s   in 6.0s    
2016-01-28 01:26:30 (16.7 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]

看看下载qq速度如何:
wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
--2016-01-28 01:28:38--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
Resolving dldir1.qq.com... 174.35.52.179, 174.35.52.184
Connecting to dldir1.qq.com|174.35.52.179|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 56654520 (54M) [application/octet-stream]
Saving to: `QQ7.1.exe'
100%[=====================================================>] 56,654,520  4.52M/s   in 16s     
2016-01-28 01:28:54 (3.34 MB/s) - `QQ7.1.exe' saved [56654520/56654520]

硬盘IO表现

硬盘读写.jpg


看看ping值

ping.jpg


路由器追踪一下

路由器追踪1.jpg

特别申明: 若无说明,文章均为原创,转载时请注明本文地址,谢谢合作!

本站仅为分享信息,绝对不是推荐,所有内容均仅代表个人观点,读者购买风险自担。如果你非要把风险推苏苏头上,不要这么残忍,好吗?
本站保证在法律范围内您的个人信息不经由本站透露给任何第三方。
所有网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,任何宽带均有相同的访问体验,那种号称某机房绝不抽风的不是骗子就是呵呵.
任何IDC都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现.

加入群1:569839985

欢迎IDC提交优惠信息或者测试样机,提交信息请Eamil至admin#138vps.com,苏苏不保证一定会进行发布。

但请IDC留意以下内容:
无官方正式首页、无可用联络方式暂不发布;
曾经有过倒闭和跑路经历者重开不到6个月不做发布;
从本日起(2016-07-18)不接受任何形式的免费赞助和VPS馈赠,不接受任何评测报告的投稿,不接受任何付费发布和付费删除评论,所有IDC若有必要提交测试样机,请在7日后自行删除。
公告
欢迎加入qq群:569839985
本站诚换友情链接。在您的网站加上本站的友情链接后发邮件到 admin#138vps.com, 苏苏会自行审核,一周内会上线您的友情链接。
要求:建站一年以上,百度权重1,收录数量不低于一千。
请尽量使用 PayPal 进行交易,PayPal 对资金的保护政策更照顾买家。
年度爆文