virmach 凤凰城KVM 测评

苏苏 苏苏
8063
2015-12-28

这个是凤凰城的KVM架构。

先看CPU:

 cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 13
model name      : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
stepping        : 3
cpu MHz         : 2399.996
cache size      : 4096 KB
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 4
wp              : yes
flags           : fpu de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm up unfair_spinlock pni cx16 hypervisor lahf_lm abm
bogomips        : 4799.99
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:


再看咯下载速度:

wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2015-12-28 00:57:13--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
Saving to: “100mb.test”
100%[======================================>] 104,857,600 77.4M/s   in 1.3s
2015-12-28 00:57:14 (77.4 MB/s) - “100mb.test” saved [104857600/104857600]


硬盘IO表现

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 137.763 s, 7.8 MB/s

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 68.8322 s, 15.6 MB/s

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 104.634 s, 10.3 MB/s


下载速度:

 wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
--2015-12-28 01:04:53--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
Resolving dldir1.qq.com... 174.35.52.177, 174.35.52.86
Connecting to dldir1.qq.com|174.35.52.177|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 56654520 (54M) [application/octet-stream]
Saving to: “QQ7.1.exe”
100%[======================================>] 56,654,520  23.6M/s   in 2.3s
2015-12-28 01:04:56 (23.6 MB/s) - “QQ7.1.exe” saved [56654520/56654520]


再看看IP的ping

ping.jpg


看看路由追踪

tracter1.jpg

tracter2.jpg


最后,综合网速测试  wget -qO- onekey.sh/bench | bash

综合网络速度测试.jpg


结论,硬盘IO表现较差,不是很建议用了挂网站,但是网络不错,装上锐速,用来科学上网非常好。一年10美元,还是很值得。

购买地址:https://virmach.com/manage/cart.php?gid=16

特别申明: 若无说明,文章均为原创,转载时请注明本文地址,谢谢合作!

本站仅为分享信息,绝对不是推荐,所有内容均仅代表个人观点,读者购买风险自担。如果你非要把风险推苏苏头上,不要这么残忍,好吗?
本站保证在法律范围内您的个人信息不经由本站透露给任何第三方。
所有网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,任何宽带均有相同的访问体验,那种号称某机房绝不抽风的不是骗子就是呵呵.
任何IDC都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现.

加入群1:569839985

欢迎IDC提交优惠信息或者测试样机,提交信息请Eamil至admin#138vps.com,苏苏不保证一定会进行发布。

但请IDC留意以下内容:
无官方正式首页、无可用联络方式暂不发布;
曾经有过倒闭和跑路经历者重开不到6个月不做发布;
从本日起(2016-07-18)不接受任何形式的免费赞助和VPS馈赠,不接受任何评测报告的投稿,不接受任何付费发布和付费删除评论,所有IDC若有必要提交测试样机,请在7日后自行删除。
公告
欢迎加入qq群:569839985
本站诚换友情链接。在您的网站加上本站的友情链接后发邮件到 admin#138vps.com, 苏苏会自行审核,一周内会上线您的友情链接。
要求:建站一年以上,百度权重1,收录数量不低于一千。
请尽量使用 PayPal 进行交易,PayPal 对资金的保护政策更照顾买家。
年度爆文