• kvmla家的 xen 新品测试

  发布时间:2015-6-16 14:20 Tuesday 作者:苏苏 阅读(3247)

   网站链接


   好吧, kvmla 总有可能会做xen架构的vps,不是一定会做,目前还在测试阶段,苏苏先放一个简单的评测出来,等哪天有了,也可供购买参考。

   该vps的配置如下:

   硬盘:12G

   流量:300G

   架构:xen

   内存:256M

   ipv4:1个

   价格是 18元一个月。

   可选的操作系统比较多,版本也较齐,这一直是kvmla的优势了。

   ping值中规中矩,不是特别优秀也不是特别差,表现正常

   1.png


   路由追踪

   2.png


   CPU 信息

    cat /proc/cpuinfo
   processor : 0
   vendor_id : GenuineIntel
   cpu family : 6
   model : 44
   model name : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5639  @ 2.13GHz
   stepping : 2
   cpu MHz : 2133.474
   cache size : 12288 KB
   fpu : yes
   fpu_exception : yes
   cpuid level : 11
   wp : yes
   flags : fpu de tsc msr pae cx8 sep cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm rep_good aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 popcnt aes hypervisor lahf_lm ida arat epb dts
   bogomips : 4266.94
   clflush size : 64
   cache_alignment : 64
   address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
   power management:
   processor : 1
   vendor_id : GenuineIntel
   cpu family : 6
   model : 44
   model name : Intel(R) Xeon(R) CPU           L5639  @ 2.13GHz
   stepping : 2
   cpu MHz : 2133.474
   cache size : 12288 KB
   fpu : yes
   fpu_exception : yes
   cpuid level : 11
   wp : yes
   flags : fpu de tsc msr pae cx8 sep cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm rep_good aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 popcnt aes hypervisor lahf_lm ida arat epb dts
   bogomips : 4266.94
   clflush size : 64
   cache_alignment : 64
   address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
   power management:

   下载速度

   wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
   --2015-06-16 06:37:00--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
   Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175
   Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected.
   HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
   Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]
   Saving to: `100mb.test'
   100%[======================================>] 104,857,600 20.3M/s   in 5.0s    
   2015-06-16 06:37:05 (20.1 MB/s) - `100mb.test' saved [104857600/104857600]


   硬盘测试

   dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync
   16384+0 records in
   16384+0 records out
   1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 22.0678 s, 48.7 MB/s

   下载国内文件,下载qq

   wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
   --2015-06-16 06:38:35--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
   Resolving dldir1.qq.com... 174.35.52.74, 174.35.52.71
   Connecting to dldir1.qq.com|174.35.52.74|:80... connected.
   HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
   Length: 56654520 (54M) [application/octet-stream]
   Saving to: `QQ7.1.exe.1'
   100%[======================================>] 56,654,520  1.15M/s   in 70s     
   2015-06-16 06:39:45 (788 KB/s) - `QQ7.1.exe.1' saved [56654520/56654520]

   从上面的信息来看,性能还是不错得,下载国内文件的速度稍微有点慢,用来扶墙不太合适。好吧,苏苏重装系统,试试一键脚本,看看如何:

   3.png   网站链接

  标签: vps评测

  特别申明:若无说明,文章均为原创,转载时请注明本文地址,谢谢合作!
  本文链接:

  本站仅为分享信息,绝对不是推荐,所有内容均仅代表个人观点,读者购买风险自担。如果你非要把风险推苏苏头上,不要这么残忍,好吗?

  本站保证在法律范围内您的个人信息不经由本站透露给任何第三方。

  所有网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,任何宽带均有相同的访问体验,那种号称某机房绝不抽风的不是骗子就是呵呵.

  任何IDC都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现.

  加入群1:569839985

  欢迎IDC提交优惠信息或者测试样机,提交信息请Eamil至admin@138vps.com,苏苏不保证一定会进行发布。

  但请IDC留意以下内容:

  无官方正式首页、无可用联络方式暂不发布;

  曾经有过倒闭和跑路经历者重开不到6个月不做发布;

  从本日起(2016-07-18)不接受任何形式的免费赞助和VPS馈赠,不接受任何评测报告的投稿,不接受任何付费发布和付费删除评论,所有IDC若有必要提交测试样机,请在7日后自行删除。